Informasjon om oppdateringer i barnehagevedtektene

1. Redusert oppsigelsestid
For å levere et mer brukervennlig tilbud for foreldre, er det nå gjort endringer i oppsigelsestid.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er nå endret til 2 måneder fra den første i etterfølgende måned. Oppsigelse skal skje skriftlig.

For plasser som sies opp etter 1. april tas det betaling ut barnehageåret til og med 14. august.


2. Bruk av barnehageplass 1.-14. august for førskolebarna
Vi ønsker at foreldre får større valgfrihet om bruk av barnehageplass fra 1. til 14. august. Dette vil være en mer brukervennlig og fleksibel løsning.

Foreldre til barn som skal begynne på skolen vil etter endringene nå kunne velge om de skal beholde plassen ut juli måned eller til og med 14. august. Fire uker ferie må være avviklet innen sluttdato.


Oppdatering av barnehagevedtekter iht. Lov om barnehager §7 ble godkjent av Mobarns styre 06.11.19, etter høring i barnehagenes 12 samarbeidsutvalg med positive tilbakemeldinger.