Opptakskriterier

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

1) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

2) Barn av ansatte.

3) Søkere som allerede har plass i en barnehage og ønsker endring av plasstørrelse i samme barnehage.

4) Søsken av barn som har plass (og som fortsatt skal beholde plassen).

5) Barn som ønsker overflytting fra en Mobarn-barnehage til en annen.

6) Styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen. Med balansert kjønnssammensetning menes her like mange gutter som jenter innenfor hver aldersgruppe og avdeling. Med balansert alderssammensetning menes her flere enn et barn i samme aldersgruppe pr. avdeling.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekking


Barnehagen er åpen for barn fra 9 måneder. Barn som er tildelt plass, beholder plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år.

Ved tildeling av barnehageplass i Mobarn blir man medlem i Mobarn uten kostnad. Når bruk av barnehageplass avsluttes, avsluttes også medlemskapet. 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Mobarns administrasjon på tlf. 99 55 55 25, eller e-post mobarn@mobarn.no