Vedtekter for Mobarn SA

Org.nr:  946 272 620

Vedtatt på årsmøte 20.oktober 2021

 

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet MOBARN SA.
Foretaket har forretningskontor i Molde.

2 Formål
Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser ved å tilby barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, og det skal ikke utdeles utbytte. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap
Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen foruten Mobo. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.
Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

4 Utmelding
Et medlem plikter å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt. Når bruk av barnehageplassen avsluttes, avsluttes også medlemskapet uavhengig av om det er inngitt en særskilt utmeldelse.

5 Styret
Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3-5 andre medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer, samt det antall ansattrepresentanter og varamedlemmer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Mobo skal ha rett til å oppnevne 1 medlem med varamedlem med vararepresentant til Mobarns styre. Denne retten skal evalueres hvert femte år, første gang i 2026. Retten skal ikke kunne fratas Mobo uten saklig grunn knyttet til Mobos utøvelse av styrevervet eller som følge av at Mobo omdannes elles innlemmes i større sammensluttninger.

Daglig leder er fast sekretær for styret.
Funksjonstiden for styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer er to år. De kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 
Det skal velges en valgkomite som skal ha tre medlemmer, med like mange varamedlemmer, hvorav to medlemmer med varamedlemmer velges på årsmøtet og ett medlem med varamedlem velges av styret. 

6 Årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste organ.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai måned hvert år.
Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Samarbeidsutvalgene i den enkelte barnehage velger 2 delegerte pr avdeling i barnehagen til å delta på årsmøte. De valgte delegater velges for et barnehageår i gangen.                                    Foreldrerådene kan, dersom de ønsker, fremme forslag til styret.

7 Innkalling til årsmøte
Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret innen 4 uker før årsmøtet holdes.

8 Saker som skal behandles på årsmøtet
Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
Utarbeidelse av liste over møtende delegater på møtet.
Gjennomgang av styrets årsmelding.
Godkjennelse av årsregnskap.
Valg av styremedlemmer.
Styreleder velges særskilt.
Valg av valgkomité.
Valg av revisor.
Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
Eventuelle forslag til vedtektsendringer
Eventuelt forslag til oppløsning.
Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

9 Møteledelse og avstemming
Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Hver delegat har én stemme på årsmøtet.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med de unntak som følger av punkt 10 og 11.

10 Vedtektsendring
Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

11 Oppløsning og avvikling
Vedtak om oppløsning av foretaket kan kun besluttes med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer av to på hverandre følgende årsmøter, hvorav det ene skal være ordinært. Gjenværende midler skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål. 

Omdanning av Mobarn eller andre endringer i Mobarns vedtekter som medfører risiko for vesentlig svekking av Mobarns økonomiske stilling eller vesentlig endring av Mobarns formål, skal ikke kunne skje uten godkjenning fra Mobo. Denne vedteksbestemmelsen skal ikke kunne endres uten godkjenning fra Mobo.

12 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)
Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81.