Visjon og kjerneverdier

Mobarns barnehager har felles visjon og kjerneverdier.

Vår visjon er:
Mobarn - beste sted å være, leke og lære.

 

Våre kjerneverdier er:

 

Medvirkning    Mobarn sitt personale er deltakende, lojale og aktive

Omsorg          Mobarn sitt personale viser gode holdninger og empati, skaper nærhet, trygghet og trivsel

Barnefokus     Mobarn sitt personale er engasjerte og delaktige i barns lek, læring, opplevelser og utvikling.

Ansvar           Mobarn sitt personale er faglig oppdaterte og dyktige på dokumentasjon, samarbeid, trivsel og HMS

Respekt         Mobarn sitt personale er profesjonelle, viser raushet, toleranse, fremmer menneskelig likeverd, likestilling og respekterer ulikheter

Nærvær         Mobarn sitt personale er tilstedeværende og trives på jobben. De har god helse til å jobbe i barnehage, er engasjerte og pliktoppfyllende